Regulament GDPR

Regulament GDPR al TOP INSTRUCTOR AMI S.R.L.

În vederea unei prelucrari echitabile şi transparente si pentru garantarea demnității umane, a intereselor legitime și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate operatorul S.C. TOP INSTRUCTOR AMI S.R.L. pune la dispozitie persoanei vizate informatii asupra REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

S.C. TOP INSTRUCTOR AMI S.R.L., are sediul social în Municipiul București, Str. Luntrei, Nr. 2-4, bl.8, sc.4, parter, ap.167, Sector 2, înregistrată la Registrul Comertului București sub numărul J40/19341/20.11.2017, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ40/19341/2017, cod unic de înregistrare RO 38506111.

Informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv TOP INSTRUCTOR AMI S.R.L. precum și în scopul intereselor și drepturilor ce revin persoanei vizate.
Temeiul pentru prelucrarea datelor personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru înscrierea la scoala de șoferi cu scopurile: obținerea permisului de conducere și/sau ore suplimentare categoria A1, A2, A sau B, conform OMT 733/2013.

S.C. TOP INSTRUCTOR AMI S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (datele inscrise in documentul de identitate, permisul de conducere, fisa de examen medical si avizul psihologic, inclusiv e-mail si numar de telefon) prin mijloace automatizate/manuale in vederea scopului specificat.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și stocate în cadrul platformei Autorității Rutiere Române doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea ce privește calitatea de cursant al școlii de șoferi a persoanei vizate și numai pe perioada desfășurării școlarizării.

Datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate fizic în dosarele din arhiva școlii de șoferi doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea ce privește calitatea de cursant al școlii de șoferi a persoanei vizate timp de 3 ani de la începerea școlarizării, conform legislației în vigoare.

Operatorul ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte sunt rectificate sau șterse. Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea și confidențialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal și a echipamentului utilizat pentru prelucrare.

Datele furnizate de persoana vizată sunt destinate utilizării de către operator, sunt comunicate persoanei vizate sau reprezentantului legal al persoanei vizate și nu vor fi transferate către alte entități, cu excepția instituțiilor/entităților care ajută la îndeplinirea scopului și a autorităților competente de cercetare a unor fapte penale, la solicitarea acestora.

Condiții privind consimțământul

Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.
Refuzul persoanei vizate de a furniza datele personale determină imposibilitatea operatorului de a încheia orice contract cu persoana vizată şi, în consecinţă, de a furniza serviciile către aceasta. Executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiționată sau de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanei vizate
Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate. Solicitările referitoare la protecția datelor se pot trimite la adresa de e-mail [email protected]. ”
Operatorul va furniza persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul de rectificare a datelor
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, chiar dacă această acțiune presupune și încetarea automată a oricărui raport contractual. Și în acest caz, operatorul va arhiva documentele conform OMT 733/2013 timp de 3 ani de la data înscrierii.

Dreptul la restricționarea prelucrării Operatorul are obligația de notificare a persoanei vizate privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării.

Dreptul la opoziție
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri.
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, cât și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Imagine preluata de pe site-ul avocat.ro